cz | en

Soudní překlad

Soudní překlad (soudně ověřený překlad, ověřený překlad, úřední překlad, překlad s tlumočnickou doložkou či překlad ověřený soudním tlumočníkem) se skládá z dokumentu ve výchozím jazyce a jeho překladu do cílového jazyka. Překlady se soudním ověřením se sešívají se zdrojovým textem, buď s originálním dokladem nebo s jeho ověřenou kopií. K tomu se připojí tzv. tlumočnická doložka opatřená kulatým razítkem soudního tlumočníka jmenovaného Krajským soudem. Soudní tlumočník svým podpisem a razítkem stvrzuje, že překlad souhlasí s textem přiložené listiny. Tlumočnická doložka je psána stejným jazykem jako překlad listiny, takže lze takový dokument použít i pro zahraniční úřady.

Soudní překlady jsou nezbytné u oficiálních dokumentů požadovaných institucemi činnými ve správním i soudním řízení, při styku s úřady, soudy a policejními orgány, pokud je jazyk těchto dokumentů odlišný od jazyka, v němž byl vydán originál dokumentu.

Formální náležitosti soudního překladu

Soudní překlad je vždy opatřen tlumočnickou doložkou soudního tlumočníka a otiskem kulatého razítka se státním znakem České republiky, které ověřují, že se jedná o doslovný překlad původního textu a obsah významově souhlasí s originálním dokumentem. Splňuje tak požadavky a nároky státních orgánů České republiky na překládání cizojazyčných dokumentů pro účely úředních úkonů, v zahraničí pak podmínky pro předkládání českých oficiálních dokumentů u orgánů dané země. V případě komunikace mezi firmami či soukromými osobami pak zaručuje správnost překladu cizojazyčných dokumentů do příslušného jazyka, což je důležité např. u právně závazných dokumentů smluvního charakteru. K soudním překladům se připojuje vždy příslušný dokument ve výchozím jazyce, a to pro úřední úkony nejlépe v podobě originálu či notářsky ověřené kopie. Ověřovací doložka musí rovněž být přeložena.

Elektronický soudní překlad - NOVINKA

1. ledna 2020 vstoupil v platnost nový zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, a spolu s ním vyhláška č. 506/2020 Sb., o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. Tato nová úprava vůbec poprvé zavádí možnost vyhotovení soudně ověřeného překladu v elektronické podobě. Soudní překlad v elektronické podobě má nově stejnou podobu jako tištěný soudní překlad, tedy originál, překlad a doložku soudního překladatele doplněnou kvalifikovaným elektronickým podpisem soudního překladatele a kvalifikovaným časovým razítkem. Vše je ve formátu PDF-A. Platnost kvalifikovaného elektronického podpisu činí 5 let, po této době ji však lze obnovit. Soudní překlady v elektronické podobě nelze opatřit apostilou, to lze jen u tištěných soudních překladů. Z toho je zřejmé, že zavedením elektronického soudního překladu se zrychluje, zlevňuje a zefektivňuje proces vyhotovování soudních překladů, protože odpadá nutnost fyzického předání listin. Veškerá komunikace s klientem probíhá přes e-mail popř. datovou schránku. Požaduje-li následně klient fyzickou kopii ověřeného překladu, lze elektronický překlad nechat jednoduše zkonvertovat do listinné podoby (CzechPoint, notář).